UPOZORNĚNÍ

na nutnost dodržení zákona č. 485/2000 Sb. (energetický zákon) – odstraňování dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Společnost EG.D, a.s. žádá všechny vlastníky nebo uživatele pozemků, aby uvedený zákon respektovali a dřeviny odstraňovali průběžně. V opačném případě proveden odstranění společnost EG.D, a.s. Vlastník pozemku musí tuto činnost umožnit. Další informace je možné získat na Nonstop lince EG.D 800 225 577 nebo na www.egd.cz.

21. jednání zastupitelstva obce

se uskuteční 20. 10. 2021 v zasedací síni Obecního úřadu Mikulovice od 18:00 hodin. Program jednání je zveřejněn dle zákona. Upozorňujeme občany, že při jednání je nutné respektovat platná nařízení Vlády ČR o ochraně proti epidemii COVID – 19. Účast veřejnosti je podmíněna zajištěním ochrany dýchacích cest pomocí respirátoru nebo obdobné ochrany. Prosím používejte i dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici u vstupu do zasedací síně. Děkujeme za pochopení.

20. jedná zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 8. 9. 2021 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce.

Informace k vlastním vodovodním přípojkám

Vlastníci nemovitostí, kteří budou mít zájem o provedení vodovodní přípojky až do domu, mohou využít služby stavební firmy provádějící vodovod. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 724 186 635 nebo na e-mailové adrese info@mikulovice.info.

Stavební práce na vlastním pozemku a tzv. vodoměrnou sestavu (dva uzavírací ventily, vodoměr a držák na zeď) si bude hradit každý sám. Před zprovozněním vodovodní přípojky je nutné uzavřít smlouvu s Vodárenskou akciovou společností Třebíč (VAS), která vám vodoměrnou sestavu připevní a napojí na potrubí vodovodní přípojky. Toto připojovací PE potrubí je možné také zakoupit od VAS Třebíč.

Před zahájením vlastních prací na vodovodních přípojkách provedeme konzultaci v každém objektu. Termín Vám včas sdělíme.