HISTORIE ŠKOLY

Jednotřídní obecná škola v Mikulovicích

Část  školská. – Zdejší obec od nejstarších dob patří k farnosti Horního Újezda, kamž také přiškolena byla. S Hor. Újezdem spojena byla velice neschůdnou cestou. Okolnost tato, jakož i velký počet dětí, tuto školu navštěvujících, přimělo rodiče žactva z Mikulovic k úmyslu zřízení  vlastní školy. Podala tudíž obec r. 1889 žádost o její zřízení a tato byla příznivě vyřízena. Avšak pro odpor některých občanů a z obavy velkého nákladu od stavby školy sešlo. Teprve nátlak úřadů, že obec musí jinak přispěti na rozšíření školy v Hor. Újezdě, donutil občany, že r. 1895 podali znovu žádost o povolení ke stavbě školy. Tato byla povolena a konány tudíž přípravy ku stavbě. Plány školní budovy zadány p. staviteli Raim. Wolfovi z Třebíče. Po schválení plánů a rozpočtu, povolena zemským výborem subvence v obnosu 600 zl. Stavební práce zadány 9 řemeslníkům. Práci dělnictva převzala obec, která dodala i stavební materiál. Počátkem května 1896 započato se stavbou, která dokončena téhož roku v druhé polovici srpna nákladem 7.756 zl. Při kolaudaci vysloveny díky p. Fr. Čechovi. tehdejšímu starostovi za jeho zásluhy, které si školu získal.

 

Průčelím jest škola obrácena k východu; podél ní vede nová silnice do Hor. Újezda. Uvnitř budovy jest jedna třída dostatečně veliká a vzdušná, osvětlená čtyřmi okny. V budově je byt pro správce školy, skládající se ze dvou světnic a kuchyně s příslušenstvím. Škola je pěkná a zdravá. Poněvadž však postavena je o samotě na kopečku, trpí větrným počasím. Při ustavující schůzi míst. školní rady zvolen prvním předsedou Jan Kurz, zástupce velkostatku lesonického. Prvním správcem školy ustanoven byl Ant. Matoušek, správce školy v Běchovicích. Vyučování nastalo 23. září. Žáků bylo 64. Od postavení školy až do r. 1918 se ničeho na stavu školy nezměnilo. Teprve po převratu ze zabraných panských pozemků zakoupen míst. škol. radou pozemek ve výměře 20 arů, na kterém zřízena letní tělocvična. I jinak pamatováno na školu, věnován větší obnos na pomůcky, zakoupen šicí stroj, žactvo pojištěno proti úrazu a zřízena lékárnička. Žactva bylo stále kolem 60. Největšího počtu žáků dosáhlo se r. 1918, kdy bylo 85 žáků. Žádáno o pobočku, která byla také povolena. Jelikož druhé místnosti nebylo, vyučováno po půldnech po celý týden. Pobočka se udržela až do r. 1923. Následkem malého přírůstku žactva a odchodem 16 žáků do měšťanské školy, klesl počet žactva na 51 a pobočka r. 1924 zrušena. Stav žactva koncem roku 1924-25 jevil se následovně: 24 hochů, 28 děvčat, celkem 52 žáků. Počátkem roku 1925-26: 21 hochů, 26 děvčat, celkem 47 žáků. Dle náboženství jest 46 příslušníků náboženství Hm.-kat. a 1 československého; národnosti české. Návštěva školy jest dobrá. Zdravotní stav žactva lze označiti za dobrý, neboť po celé trvání školy nebylo epidemické nemoci ve větším rozsahu. Žactvo po propuštění ze školy zůstává z části doma k výpomoci rodičům. Menší část odchází se UM řemeslům. Děvčata zůstávají ponejvíce doma, menší část jde do služby. Od roku 1910 působí na zdejší škole správce školy Rudolf Dvořáček. Celkově vystřídali se na škole dva správcové školy, kromě doby válečné, kdy po odchodu jmenovaného vystřídali se čtyři učitelé. Nejhorší dobou na škole bylo, kdy zřízena byla pobočka. V době čtyř roků vystřídalo se 7 učitelů na ní. Toto střídání učitelů mělo neblahý vliv ve vyučování. Ženským ručním pracím vyučuje učitelka Zd. Vitochová z Výčap. Náboženství řím. kat. vyučuje kněz, docházející z Hor. (Újezda. Kulturní činnost učitele jeví se tím, že pořádá přednášky, besídky s rodiči; jest pořadatelem divadel a knihovníkem obecní knihovny.

Místní školní rada složena jest ze 3 členů. Za učitelstvo jest správce školy Rud. Dvořáček, z občanstva jsou: Frant. Vecheta, rolník, předseda, jak. Kavalec, rolník, místopředseda. členové míst. škol. rady až dosud vycházejí vstříc škole, o ni s e starají, takže je škola ozdobou obce. Školské výstavy se škola zúčastnila. Vystavovali jsme 45 předmětů z hlíny, 20 ze šišek, 17 vyřezávaných z lupenky, 5 košíčků z rákosu, 5 z proutků vrbových, 16 tabulek nalepovaných, z fazolí a barevného papíru, 10 předmětů z ručních prací ženských a diagram spoření žáků za rok 1924-25. Hromadně zúčastnilo se výstavy 42 dospělejších žáků. Z dospělých zúčastnili se téměř z každé rodiny. Úsudek občanů o výstavě byl velice pěkný. Mnozí nechtěli uvěřit, že by věci ty mohly děti udělati, až se sami přesvědčili. Z okresní školní výstavy zakoupena pro školu mapa Evropy v ceně 240 Kč a obraz přírodopisný „Ochrana chrupu“. Zájem pro výstavu byl všemožně podporován a tak nejen, že ji navštívili téměř všichni žáci, nýbrž také i hojně dospělých občanů. Na penězích odevzdáno z Mikulovic výstavnímu fondu na 50 Kč a značné množství naturálií do buffetu.

Obec. – Obec Mikulovice jest malou osadou ve výšce 535 m nad mořem a připomíná se v polovici 14. století. K vesničce náleží 419 ha pozemků. Z těch patřilo 61 ha polí a luk a 51 ha lesa velkostatku lesonickému. R. 1924 byla pole i luka velkostatku zabrána a drobnému lidu rozparcelována. Obyvatelstvo zabývá se výhradně zemědělstvím. Dle množství pozemků, které jednotlivci obhospodařují, jest 8 domů přes 20 ha. U ostatních se výměra různí. Živnostníci jsou tu tři. Kromě zemědělských dělníků jest nejvíce u nás zedníků. Z průmyslových podniků jest tu cihelna a r. 1924 otevřen nový kamenolom. Ku vzdělání obecenstva založena r. 1898 tehdejším správcem školy Ant. Matouškem obecní knihovna, která dnes má 201 svazek. Ministerstvo školství darovalo knihovně v r. 1924 knih v ceně 425 Kč. , časopisů nejvíce čtených jsou republikánská Svoboda, českoslov. Malozemědělec. Ze světové války se nevrátili 3 vojíni. Legionář jest jeden.