SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sbor byl založen 6. prosince 1942 v hostinci p.Krči a tvořilo jej 25 zakládajících členů. Prvním starostou hasičů byl zvolen p. Kavalec Jakub č.12, místostarostou p. Krotký Jakub č. 11 a velitelem sboru byl zvolen p. Brychta Josef č. 27.

Podobně jako celá společnost prodělalo hnutí hasičů také svoji transformaci. Z požárníků se opět stali hasiči. Náš sbor je organizován ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. I souvislosti se vznikem SH ČMS byla opět založena Hasičská vzájemná pojišťovna, všem starším občanům dobře známá. I náš sbor je jejím akcionářem a pro členy sboru to znamená, účastní-li se práce ve sboru nebo zásahu jednotky, že jsou pojištěni pro případ úrazu nebo újmy na zdraví.

V současné době má sbor 29 členů. Někteří, hlavně ti mladší členové jsou rovněž členy jednotky dobrovolných hasičů, jejíž zřizovatelem je obec, která má za úkol vybavit tuto jednotku po stránce materiální. Za výcvik jednotky je odpovědný velitel přímo starostovi obce. Členové jednotky se pravidelně účastní námětových cvičení pořádaných velitelem okrsku, na kterém se účastní i jednotky okolních obcí. Fyzická příprava probíhá hlavně při nácviku na soutěže v požárním sportu.

Jednotka dobrovolných hasičů má jednoho velitele a jeho zástupce, čtyři strojníky a sedm členů jednotky. Z materiálního vybavení má k dispozici speciální automobil AVIE 21 F pro přepravu jednotky a materiálu a 2 ks požárních stříkaček PS – 8 s příslušenstvím.

Činnost sboru můžeme rozdělit zhruba do tři oblastí. První oblast je činnost kulturně společenská. Do ní by se dalo zařadit uspořádání poutní zábavy a nedělní vyhrávka v obci. Další akcí je uspořádání soutěže v požárním sportu. V roce 1996 a 1997 uspořádal sbor jeden ze čtrnácti závodů Extraligy ČR v požárním útoku. V letošním roce jsme uspořádali jeden závod v požárním útoku, který je zařazen do seriálu Okresní ligy okresu Třebíč.

Druhou oblastí činnosti sboru je zajištění požární ochrany v obci pomocí jednotky sboru Dobrovolných hasičů o níž již byla zmínka.Příslušníci sboru jsou také jmenováni starostou do kontrolních skupin, které provádí preventivní požární prohlídky v obci. Dále každoročně na jaře zajišťuje sbor vyčištění koupaliště,prověřuje funkčnost hydrantů vodovodu v obci a provádí údržbu výzbroje a výstroje.

Třetí oblastí je požární sport. Členové soutěžního družstva, které začalo svoji činnost v roce 1993, se pravidelně zúčastňují nácviku požárního útoku podle pravidel požárního sportu. Soutěže začínají v měsíci květnu a probíhají až do začátku měsíce října.Naše družstvo se pravidelně účastní závodů zařazených do seriálu EXTRALIGA ČR V POŽÁRNÍM ÚTOKU.

Veškerá tato činnost se neobejde bez obětavé práce všech členů SDH za což jim touto cestou děkujeme. Doufáme, že naši obec dobře reprezentujeme a myslíme si, že dosažené výsledky to potvrzují.