21. jednání zastupitelstva obce

se uskuteční 20. 10. 2021 v zasedací síni Obecního úřadu Mikulovice od 18:00 hodin. Program jednání je zveřejněn dle zákona. Upozorňujeme občany, že při jednání je nutné respektovat platná nařízení Vlády ČR o ochraně proti epidemii COVID – 19. Účast veřejnosti je podmíněna zajištěním ochrany dýchacích cest pomocí respirátoru nebo obdobné ochrany. Prosím používejte i dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici u vstupu do zasedací síně. Děkujeme za pochopení.

20. jedná zastupitelstva obce

se uskuteční ve středu 8. 9. 2021 od 18:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce.

Informace k vlastním vodovodním přípojkám

Vlastníci nemovitostí, kteří budou mít zájem o provedení vodovodní přípojky až do domu, mohou využít služby stavební firmy provádějící vodovod. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 724 186 635 nebo na e-mailové adrese info@mikulovice.info.

Stavební práce na vlastním pozemku a tzv. vodoměrnou sestavu (dva uzavírací ventily, vodoměr a držák na zeď) si bude hradit každý sám. Před zprovozněním vodovodní přípojky je nutné uzavřít smlouvu s Vodárenskou akciovou společností Třebíč (VAS), která vám vodoměrnou sestavu připevní a napojí na potrubí vodovodní přípojky. Toto připojovací PE potrubí je možné také zakoupit od VAS Třebíč.

Před zahájením vlastních prací na vodovodních přípojkách provedeme konzultaci v každém objektu. Termín Vám včas sdělíme.

Poplatky za TKO a psy 2021

Vážení spoluobčané,

od 1. dubna obec vybírá poplatky za provoz a shromažďování tuhého komunálního odpadu a poplatky za psy.

Oproti roku 2020 se poplatek za popelnice zvyšuje na 500 Kč za osobu. Poplatek za psa činí 100 Kč za každého psa.

Prosíme o úhradu poplatků nejpozději do konce dubna 2021 na číslo účtu 17120711/0100 u Komerční banky. Do poznámky uveďte příjmení osob, za které poplatek platíte.

Ve výjimečných případech zaplaťte v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách, a to ve středu od 18 do 19 hodin.

Dle obecně závazné vyhlášky jsou od poplatků za popelnice osvobozeni spoluobčané pobírající starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo osoby se zdravotním postižením, které jsou dle platné legislativy odkázané na pomoc dalších osob.

Děkujeme

S přáním hezkého dne

Obec Mikulovice

17. veřejné jednání Zastupitelstva obce Mikulovice

se uskuteční ve středu 10. 3. 2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Mikulovice č. p. 16. Program jednání je zveřejněn na úřední desce obce a v sekci „úřední deska“. V rámci epidemiologických opatření prosím zvažte nutnost Vaší osobní účasti na tomto jednání. Případné dotazy k závěrům jednání Vám na požádání zodpovíme.

Jaroslav Kunst, starosta

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Zastupitelstvo obce Mikulovice 13. 1. 2021 schválilo obecně závaznou vyhlášku „o likvidaci odpadů“ na rok 2021. Cena za osobu a rok se tímto stanovuje na částku 500 Kč. Poplatek uhraďte do konce dubna 2021 na účet obce Mikulovice č. 17120711, kód banky 0100, KB Třebíč. K identifikaci uveďte jméno a číslo popisné. Stanovenou částku je také možné uhradit v hotovosti na Obecním úřadě Mikulovice v době od 18:00 do 19:00 hodin, nebo po dohodě na telefonním čísle 724 186 635.

SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ

Vážení spoluobčané,

níže uvádíme video Třebíčské charity, které Vám může třeba pomoci, když budete v nesnázích.

Jaroslav Kunst

starosta